huishoudelijk reglementW.T.C. SAS 4 V.Z.W.

Huishoudelijk reglement

Artikel 1: Benaming en Structuur

De vereniging draagt de naam W.T.C. SAS 4 Vereniging Zonder Winst

De club zal bestaan uit: zie statuten

a) Bestuur
b) Werkende leden ( bestuur + één werkend lid )
c) Niet werkende leden ( gewone leden )

Artikel 2: DOEL EN OPDRACHT

a) Het doel van de wielerclub is het op een disciplinaire manier promoveren van het wielertoerisme in clubverband.
b) Het inrichten van wielertoeristische uitstappen voor de actieve leden ( werkende en niet werkende leden ) tijdens het wegseizoen. Vanaf de eerste zondag van Maart tot en met de laatste zondag van Oktober van elk jaar.
c) Het inrichten van winteraktiviteiten voor de actieve leden ,buiten het actieve fietsseizoen.
d) Het deelnemen aan wielertoeristische activiteiten ingericht door andere wielerclubs en door de Vlaamse wielrijdersbond.
e) Alle uitstappen zullen geschieden op een disciplinaire manier met naleving van de verkeersreglementen.
f) Het organiseren van activiteiten die tot doel hebben de financiéle middelen van de club op peil te houden.
g) De vereniging is aangesloten bij de " Vlaamse Wielrijdersbond " en verplicht zich ertoe de reglementen van deze bond na te leven .
h) Het M.V.S. ( Medisch Verantwoord Sporten ) decreet is van toepassing.

Artikel 3: ACTIEVE LEDEN: Toelatingen - Verplichtingen - Toetredingsvoorwaarden - Weigeringen.

a) De vereniging zal bestaan uit max. 40 actieve leden ( werkende en niet werkende leden ). Wanneer er meer aanvragen zijn zal er een wachtlijst worden aangelegd.
b) Soorten leden:

1: werkende leden
2: niet werkende leden ( hebben geen stemrecht volgens de statuten )
3: ere leden

De ere -leden hebben geen toelating om als fietser deel te nemen aan de uitstappen, zij hebben wel toegang tot de Algemene Vergadering .

c) Alle actieve leden zijn verplicht zich aan te sluiten bij de Vlaamse wielrijdersbond teneinde in orde te zijn met de verzekering. Deze aansluiting wordt geregeld via het clubsecretariaat.
d) Elk actief lid dient een jaarlijks lidgeld te betalen, deze bijdrage dient jaarlijks te worden bepaalt aan de hand van de financiéle noden van de vereniging.
e) Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December ,de bijdragen dienen te worden betaald voor einde December van elk jaar.
f) Elk actief lid verplicht zich er toe om actief mee te werken aan alle organisaties die tot doel hebben de clubkas op peil te houden.
approvedg) Toetredingsvoorwaarden - Weigeringen
• Kandidaat actieve leden dienen hun aanvraag te doen op het secretariaat.
• Het bestuur houdt zich het recht voor om, wanneer er een gegronde reden is, iedere aanvraag te weigeren. Deze weigering zal met opgave van reden aan de betrokkene worden medegedeeld.
• Personen van minder dan 16 jaar die wensen lid te worden dienen een schriftelijke toestemming van hun ouders of voogd voor te leggen.
• Elk nieuw actief lid zal in het bezit worden gesteld van kledij welke door de sponsor ter beschikking van de vereniging wordt gesteld,deze kledij moet elke zondagsrit door de leden gedragen worden.
• Het nieuwe actieve leden dient hiervoor een borgsom van 62 euro te betalen.
• Bij méér dan 15 deel nemingen aan club uitstappen gedurende het eerste seizoen zal deze de borgsom aan hem worden terugbetaald. In het andere geval zal de borgsom in de clubkas worden gestort.
• Bij ontslag name of uitsluiting dient deze kledij aan de club te worden terug bezorgd.

Artikel 4: Ontslag - Uitsluiting Actieve leden -Baankapiteins -Materiaalmeester.

a) Het staat ieder actief lid vrij zich ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken De opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor het einde van het kalenderjaar.
b) Wordt als ontslag nemend beschouwd:
- Ieder die zijn lidgeld niet heeft betaald voor 1 Februari van het lopende jaar.
- Ieder die gedurende het seizoen minder dan 5 maal aan een club uitstap heeft deelgenomen , zonder ernstige reden.
ontslagc) Uitsluitingen:
- Bij wangedrag en niet naleving van de huishoudelijk reglement
- In geval het lid door zijn handelingen nadeel berokkent aan de vereniging.
d) Het ontslag nemend ,uitgesloten of geschrapt actief lid kan geen aanspraak maken op terugbetalingen der vroeger betaalde bedragen en verliest alle rechten op de voordelen van de vereniging.
e) De uitsluiting kan slechts geschieden door de Algemene Vergadering.
f) Alle actieven leden verklaren te hebben kennis genomen van het reglement en verklaren door het bekomen van het lidmaatschap alle hier vermelde reglementen te zullen naleven alsook deze welke achteraf nog kunnen worden uitgevaardigd.

g) Baankapiteins: minstens twee te kiezen door de Algemene Vergadering deze functie kan, maar hoeft niet noodzakelijk samen te gaan met een bestuursfunctie. Zij worden uitgenodigd op de bestuursvergaderingen evenwel zonder stemrecht.

• De baankapiteins zijn verantwoordelijk voor het uitstippelen van de te volgen routes bij club uitstappen, behoudens wanneer dit ritten zijn die worden georganiseerd door de Vlaamse wielrijdersbond of door een andere fietsclub. Elk actief lid is echter gemachtigd om hieromtrent bij de baankapiteins voorstellen te doen. De baankapiteins zijn ook verantwoordelijk voor de discipline tijdens de groeps uitstappen.
• De baankapiteins worden om de 2 jaar verkozen door de Algemene Vergadering. Kandidaturen voor deze functie dienen schriftelijk te worden ingediend op het secretariaat minstens één maand voor de Algemene Vergadering. De ontslag nemende baankapiteins kunnen zich herkiesbaar stellen zonder schriftelijke aanvraag.
• De materiaalmeester is verantwoordelijk voor de reservewielen , de verbandkist , de gereedschapskist en alle materiaal toebehorend aan de club . Hij bestuurt tevens de volgwagen ( wordt vervangen door een vaste bestuurder die vergoed wordt ) .

Artikel 5: CLUBKAMPIOEN
clubkampioenHet actief lid dat gedurende het seizoen, zoals is beschreven in art.2 par.b, aan de meeste uitstappen heeft deelgenomen, wordt op het einde van het seizoen uitgeroepen tot clubkampioen. Alleen de uitstappen welke worden gereden op een zondag, en alle V.W.B. klassiekers komen hiervoor in aanmerking.

 

 

 

Artikel 6: NIET VOORZIENE GEVALLEN
Alle niet in de huishoudelijk reglement voorziene gevallen zullen door het bestuur worden beslecht en aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

Artikel 7 : Beheer van de Vereniging en Werking
• Beheer en werking van de vereniging : Zie Statuten ( artikel 10 & 11 )
• Werking : De voorzitter roept het bestuur bijeen en leidt de Algemene Vergadering, hij handhaaft de orde in de vereniging.
• De ondervoorzitter helpt de voorzitter bij zijn taken en vervangt deze bij gebeurlijke afwezigheid of onmacht.
• De secretaris is verantwoordelijk voor alle administratieve taken en briefwisseling ; Hij stelt verslagen op van de vergaderingen en bewaart deze ter inzage. Hij stelt jaarlijks een verslag op over de werking van de afdeling voor de Algemene Vergadering .

• De verslagen van de vergaderingen van het lopend jaar worden ondertekend en opgestuurd naar de griffie.
• De penningmeester beheert de financién van de club en houdt de boeken bij . Hij int alle ontvangsten en doet alle betalingen . Op vraag van de voorzitter brengt hij verslagen uit van de financiéle toestand en geeft elk jaar bij de Algemene Vergadering een overzicht van de kastoestand . Buiten de penningmeester moeten nog twee bestuursleden volmacht hebben om financiéle verrichtingen uit te voeren .

Opgemaakt te Sint Job in t Goor
23 December 2002

We hebben 102 gasten en één lid online

  • Louis